Efteruddannelse i Relationel Traumeterapi 2
Autoritet og traumer

- en psykomotorisk og system-orienteret arbejdsform.

Læringsprocessen på denne efteruddannelse bygger videre på de metoder og principper, der blev formidlet på Efteruddannelse i Relationel Traumeterapi 1.
Det overordnede tema er autoritetsmønstre og dominans og underkastelse som element i traumemønstre – og indfaldsvinkler til at rumme, bearbejde og forsone sig med disse dynamikker.
Efteruddannelsesforløbet kan med udbytte tages flere gange – også efter deltagelse på Relationel Traumeterapi 3 – Tilknytning og traumer.

OBS: Deltagelse på efteruddannelsen kræver forudgående deltagelse på Efteruddannelse i Relationel Traumeterapi 1 - eller andre måder at blive bekendt med materialet fra trin 1

Intro til Efteruddannelse i Relationel Traumeterapi 2 og 3 – ”Autoritet og traumer” – og ”Tilknytning og traumer”.
Autoritet og tilknytning er 2 grundlæggende eksistentielle temaer. Autoritetstemaet handler om styring, status, hierarki og virkelighedsopfattelse. Tilknytningstemaet handler om balancen mellem nærhedssøgen og individuel differentiering og udforskning.
Begge temaer påvirkes af traumer – begge temaer er i vores erfaring tilstede i en traume-bearbejdningsproces hele tiden.
I relationelle traumer berøres enten begge eller et af temaerne direkte som del af begivenheden. Faretraumer eller andre traumer, som ikke er relationelle har begge temaer i fokus i mødet med omverdenen efter traumet. Er der en relationel kontekst, hvor traumereaktioner kan blive reguleret i gensidighed? Eller står mønstre omkring autoritet og/eller tilknytning i vejen for gensidig regulering?
Hvis traume-tilstande og –erindringer ikke reguleres og integreres, efterlades vi med en stor udfordring: Hvad stiller vi op med tilstandene og erindringerne?
Dominans- og underkastelsesmønstre udgør ofte ”løsninger”, som ligger ovenpå uregulerede traumetilstande. Mønstrene støtter os til at fungere i hverdagen, indenfor den begrænsning, som de også indebærer. Dominans- og underkastelses-mønstrene kan relatere mest til autoritetstemaet, tilknytningstemaet eller dem begge.

På Efteruddannelse i Relationel Traumeterapi 1 er strategien primært at gå bag om mønstrene og bygge nye spor i forhold til mulighed for selvregulering og gensidig regulering.
På 2. og 3. trin af efteruddannelsen ligger fokus på bevidstgørelse af de dominans- og underkastelsesmønstre, som i hverdagen beskytter os mod at mærke de underliggende uregulerede tilstande – og dermed få mulighed for at komme lag dybere i traumebearbejdning.
Bevidstgørelse af mønstrene indebærer også at se på hvordan vi gennem disse selv bidrager til at opretholde traume-påvirkningen.
Erfaringen fra de sidste års efteruddannelsesforløb viser, at det er funktionelt at skille processer der handler om henholdsvis autoritet og tilknytning fra hinanden – så klart som det er muligt. Det er den intention, der kommer til udtryk på de 2 efteruddannelsesforløb – ”Autoritet og traumer” og ”Tilknytning og traumer”.
At adskille temaerne giver mulighed for i dybden at udforske og skabe bevægelse i mønstre, som ellers kan være vævet sammen på måder, der er vanskelige at få i bevægelse.
Rækkefølgen er bevidst. Arbejde med autoritetsaspektet først giver mulighed for at finde ejerskab af egen autoritet, oplevelse af at kunne deltage i samarbejde omkring styring – færdigheder, som er betydningsfulde at have med sig, når man nærmer sig det nonverbale lag, som tilknytningsmønstrene ligger i.

Erfaring fra de sidste års forløb har vist, at arbejde med låste autoritets- og tilknytnings-mønstre giver adgang til bearbejdning af lag af traume-mønstre, som ellers har været utilgængelige. Processen udløser dybe forandringer i selvbillede og verdensopfattelse – og dermed gennemgribende forandring i hvordan man mestrer og forstår sin professionelle rolle – og livet generelt.

Autoritet og traumer

 Elementer på dette efteruddannelsesforløb er:
- Fordybning i psykomotorisk færdighedstræning (ROF) og system-orienteret gruppeproces som  traumebearbejdningsmetoder - med specielt fokus på at anvende metoderne til at træne observation og ejerskab af dominans/underkastelses-mønstre relateret til autoritet - og opbygning af indre autoritet.

- Specifik fysisk træning, som støtter kropslig resiliens og styrker indre autoritet.

- Klargøring af forskellen på arbejde med liv/død problematikker, som typisk udløses mellem ”byttedyr” og dominans/underkastelses problematikker som typisk udløses mellem ”artsfæller”. 

- Fokus på udvikling af indre autoritet i forhold til højarousal tilstande – specielt de tilstande, der udløses relationelt i forhold til styring. Dette indebærer  træning i mestring og regulering af både instinktvrede (hævnimpulser), interpersonel afsky, hypoarousal og skam - samt træning i at skelne mellem disorganiserede og organiserede tilstande.

- Bevidstgørelse af autoritetsmønstre - forhold til indre og ydre autoritet - relateret til temaer som styring, indflydelse, status og virkelighedsopfattelse. Fokus ligger på mønstre som relaterer til teenagefasen og voksenlivet - herunder også arbejdslivet.

- Udforskning af forskellige typer låste roller: Aktiv og passiv dominans, aktiv og passiv underkastelse - offer, krænker, redder og tilskuer - samt skelnen mellem låst adfærd og bagvedliggende naturlige overlevelsesreaktioner som flugt, kamp, beskyttelse osv.

- Forskel på adfærd i låste og funktionelle roller vil blive bevidstgjort – specielt i forhold til autoritets-temaer. Deltagerne vil blive trænet i at tage ejerskab af deres medlemsrolle i gruppen - og i andre kontekster.

- Autoritets-mønstre og de underliggende arousal-tilstande vil blive udforsket i direkte kontakt mellem gruppedeltagere og ledere - og autoritets-mønstre vil ligeledes blive udforsket imellem gruppedeltagere.

- Det observerende selv – eller vidnefunktionen – vil blive bevidstgjort og trænet, som en væsentlig forudsætning for rumning og accept af de kræfter, der ligger i dominans og underkastelses samspil mellem mennesker i forhold til autoritet.

- Træning i skelnen mellem kategoriserende/vurderende sprog - og fakta-orienteret, neutralt verbalt sprog - og derudfra brug af det fakta-orienterede sprog som et aspekt i arbejdet med autoritets-mønstre.

- Bevidstgørelse af de brud, der sker i mellemmenneskelig kontakt, når interaktion omkring styring, status og virkelighedsopfattelse bliver præget af dominans og underkastelse – og fokus på hvad genetablering eller nyetablering af kontakt kræver.

- Faser i identitetsudvikling og herunder teenage-udvikling sat i relation til traumebearbejdning.

- Forståelse af hyper- og hypoarousaltilstande, skelnen mellem organiserede og disorganiserede stress-reaktioner samt viden om dissociation er primære teoretiske referencerammer på kurset.

Praktiske oplysninger:

Datoer i 2021-2022 - sidste hold:
2.-5.september 2021
14.-18.december 2021
22.-25.marts 2022

Sted: Alle 3 kurser på NOR 5.sal, Hejrevej 30, København NV

Undervisningstider:
Dag 1-3 eller 4, kl 9.30-18, Sidste dag: Kl. 9–17.

Deltagerantal: Maks. 18 Måske udvides antallet til 20.

Pris: 23.800 Dkr ved tilmelding og betaling af 1.rate på 8.000 Dkr før 22.juli 2021 . Ved senere betaling af 1.rate er prisen 24.300 Dkr – det ekstra beløb lægges på 1. rate., 2. er på 8.000 kr og 3.rate på 7.800 kr
Svenske deltagere kan betale i svensk valuta. Pris udregnes baseret på valutakursen den dag fakturaerne skrives.

Kursnummer: 150821

Kursusledere: Merete Holm Brantbjerg og Kolbjørn Vårdal

Deltagere på Efteruddannelse i Relationel Traumeterapi 1 2019 og tidligere Trin 1 hold har førsteret til at melde sig til forløbet i 2021. Førsteretten gælder indtil 15.november 2020. Efter denne dato kan ledige pladser besættes af andre, som har tilsvarende kompetence.

OBS OBS Covid19 situationen kan føre til, at vi kræver at alle deltagere testes før et kursus starter, for at optimere tryghedsniveauet. Og dele af forløbet kan ændres til online, hvis fysisk fremmøde ikke vurderes som sikkert nok.

Klik her for at se indhold i Efteruddannelse i Relationel Traumeterapi 3.

For information og tilmelding:
Tilmelding sker på email til moaiku@brantbjerg.dk