Efteruddannelse i Relationel Traumeterapi 2
Autoritet og traumer

- en psykomotorisk og systemisk orienteret arbejdsform.

Læringsprocessen på denne efteruddannelse bygger videre på de metoder og principper, der blev formidlet på Efteruddannelse i Relationel Traumeterapi 1.
Det overordnede tema er autoritetsmønstre og dominans og underkastelse som element i traumemønstre – og indfaldsvinkler til at rumme, bearbejde og forsone sig med disse dynamikker.
Efteruddannelsesforløbet kan med udbytte tages flere gange – også efter deltagelse på Relationel Traumeterapi 3 – Tilknytning og traumer.

OBS: Deltagelse på efteruddannelsen kræver forudgående deltagelse på Efteruddannelse i Relationel Traumeterapi 1.

Intro til Efteruddannelse i Relationel Traumeterapi 2 og 3 – ”Autoritet og traumer” – og ”Tilknytning og traumer”.
Autoritet og tilknytning er 2 grundlæggende eksistentielle temaer. Autoritetstemaet handler om styring, status, hierarki og virkelighedsopfattelse. Tilknytningstemaet handler om balancen mellem nærhedssøgen og individuel differentiering og udforskning.
Begge temaer påvirkes af traumer – begge temaer er i vores erfaring tilstede i en traume-bearbejdningsproces hele tiden.
I relationelle traumer berøres enten begge eller et af temaerne direkte som del af begivenheden. Faretraumer eller andre traumer, som ikke er relationelle har begge temaer i fokus i mødet med omverdenen efter traumet. Er der en relationel kontekst, hvor traumereaktioner kan blive reguleret i gensidighed? Eller står mønstre omkring autoritet og/eller tilknytning i vejen for gensidig regulering?
Hvis traume-tilstande og –erindringer ikke reguleres og integreres, efterlades vi med en stor udfordring: Hvad stiller vi op med tilstandene og erindringerne?
Dominans- og underkastelsesmønstre udgør ofte ”løsninger”, som ligger ovenpå uregulerede traumetilstande. Mønstrene støtter os til at fungere i hverdagen, indenfor den begrænsning, som de også indebærer. Dominans- og underkastelses-mønstrene kan relatere mest til autoritetstemaet, tilknytningstemaet eller dem begge.

På Efteruddannelse i Relationel Traumeterapi 1 er strategien primært at gå bag om mønstrene og bygge nye spor i forhold til mulighed for selvregulering og gensidig regulering.
På 2. og 3. trin af efteruddannelsen ligger fokus på bevidstgørelse af de dominans- og underkastelsesmønstre, som i hverdagen beskytter os mod at mærke de underliggende uregulerede tilstande – og dermed få mulighed for at komme lag dybere i traumebearbejdning.
Bevidstgørelse af mønstrene indebærer også at se på hvordan vi gennem disse selv bidrager til at opretholde traume-påvirkningen.
Erfaringen fra de sidste års efteruddannelsesforløb viser, at det er funktionelt at skille processer der handler om henholdsvis autoritet og tilknytning fra hinanden – så klart som det er muligt. Det er den intention, der kommer til udtryk på de 2 efteruddannelsesforløb – ”Autoritet og traumer” og ”Tilknytning og traumer”.
At adskille temaerne giver mulighed for i dybden at udforske og skabe bevægelse i mønstre, som ellers kan være vævet sammen på måder, der er vanskelige at få i bevægelse.
Rækkefølgen er bevidst. Arbejde med autoritetsaspektet først giver mulighed for at finde ejerskab af egen autoritet, oplevelse af at kunne deltage i samarbejde omkring styring – færdigheder, som er betydningsfulde at have med sig, når man nærmer sig det nonverbale lag, som tilknytningsmønstrene ligger i.

Erfaring fra de sidste års forløb har vist, at arbejde med låste autoritets- og tilknytnings-mønstre giver adgang til bearbejdning af lag af traume-mønstre, som ellers har været utilgængelige. Processen udløser dybe forandringer i selvbillede og verdensopfattelse – og dermed gennemgribende forandring i hvordan man mestrer og forstår sin professionelle rolle – og livet generelt.

Autoritet og traumer

 Elementer på dette efteruddannelsesforløb er:
- Fordybning i ressourceorienteret færdighedstræning (ROF) og system-orienteret gruppeproces som  traumebearbejdningsmetoder - med specielt fokus på at anvende metoderne til at træne observation, ejerskab og mestring af dominans/underkastelses-mønstre relateret til autoritet.

- Klargøring af forskellen på arbejde med liv/død problematikker, som typisk udløses mellem ”byttedyr” og dominans/underkastelses problematikker som typisk udløses mellem ”artsfæller”. 

- Fokus på udvikling af indre autoritet i forhold til højarousal tilstande – specielt de tilstande, der udløses relationelt i forhold til styring. Dette indebærer  træning i rumning af både instinktvrede (kraftfuld hyperarosual), interpersonel afsky -  og hypoarousal.

- Arbejde med autoritetsmønstre - forhold til indre og ydre autoritet - relateret til temaer som styring, indflydelse, status og virkelighedsopfattelse.

- Udforskning af naturlige hævnimpulser i forhold til ydre autoriteter - udforskningen sker i direkte kontakt mellem deltagere og gruppeledere

- Udforskning af forskellige typer låste roller: Aktiv og passiv dominans, aktiv og passic underkastelse - offer, krænker, redder og tilskuer - samt skelnen mellem låst adfærd og bagvedliggende naturlige overlevelsesreaktioner som flugt, kamp, beskyttelse osv.

- Forskel på undgåelsesadfærd og reguleringsadfærd og valget mellem dem vil blive bevidstgjort og trænet – specielt i forhold til implicitte og eksplicitte dominans/underkastelsesmønstre. Deltagerne vil blive trænet i at eje valget mellem at agere fra låste eller funktionelle mønstre.

- Det observerende selv – eller vidnefunktionen – vil blive bevidstgjort og trænet, som en væsentlig forudsætning for rumning og accept af de kræfter, der ligger i dominans og underkastelses samspil mellem mennesker i forhold til autoritet.

- Bevidstgørelse af de brud, der sker i mellemmenneskelig kontakt, når interaktion omkring styring, status og virkelighedsopfattelse bliver præget af dominans og underkastelse – og fokus på hvad genetablering eller nyetablering af kontakt kræver.

- Træning i selvreguleringsfærdigheder (ROF) og gensidig regulering støtter udvikling af gruppen som et ”Holding environment”, som giver mulighed for at udforske hvordan autoritets-mønstre udløses mellem gruppedeltagere .

- Udvikling af en integreret personlighed - faser i identitetsudvikling sat i relation til traumebearbejdning.

- Forståelse af hyper- og hypoarousaltilstande, skelnen mellem organiserede og disorganiserede stress-reaktioner samt viden om dissociation er primære teoretiske referencerammer på kurset.

Praktiske oplysninger:
NB formatet er ændret, så internatkurset nu er på 6 døgn ligesom det er på Traume 3 - Tilknytning og traumer.

Datoer i 2019: 28.februar - 2.marts 2019 (3 dage eksternat), 10.-16.juni 2019 (6 døgn internat) og 23.-25.september 2019 (3 dage eksternat)

Sted: 1. kursus på NOR 5.sal, Hejrevej 30, København NV
2.kursus - internat på Löftadalens Folkhögskola i Åsa, syd for Kungsbacka
3. kursus, Silent Mind Circles, Ved Slusen 30, København S

Undervisningstider:
1.og 3. kursus: Dag 1 og 2: Kl. 9.30–18.30. Dag 3: Kl. 9.30–17.30.
2.kursus: start 1.dag kl 15.30, slut sidste dag kl 13, efterfulgt af frokost/lunch. Undervisningstiderne på de øvrige dage på 2.kursus er kl 9-12.30 og 15.30-19.30

Deltagerantal: Maks. 18.

Pris: 19.000 Dkr ved tilmelding og betaling af 1.rate på 6.500 Dkr før 3.januar 2019 . Det resterende beløb betales i 2 rater á 6.250 Dkr. Ved senere betaling af 1.rate er prisen 19.500 Dkr – det ekstra beløb lægges på 1. rate.
Svenske og norske deltagere kan betale i svensk valuta. Pris udregnes senere baseret på valutakursen.
I tillæg kommer udgifter til ophold på Löftadalens Folkhögskola på 2.kursus - 1250 SEK per døgn - ialt 7500 SEK. (Dette er 2018-pris - der kan komme en mindre pris-regulering i 2019).

Kursnummer: 150619
Kursusledere: Merete Holm Brantbjerg og Kolbjørn Vårdal.

Datoer i 2020:
4.-6.september 2020
2.-8.november 2020
3.delkursus ligger i jan-feb 2021 - datosættes i januar 2020

Sted: 1.og 3. kursus på NOR 5.sal, Hejrevej 30, København NV
2.kursus - internat på Backagården udenfor Höör i Skåne

Undervisningstider:
1.og 3. kursus: Dag 1 og 2: Kl. 9.30–18.30. Dag 3: Kl. 9.30–17.30.
2.kursus: start 1.dag kl 15.30, slut sidste dag kl 13, efterfulgt af frokost/lunch. Undervisningstiderne på de øvrige dage på 2.kursus er kl 9-12.30 og 15.30-19.30

Deltagerantal: Maks. 18.

Pris: 19.800 Dkr ved tilmelding og betaling af 1.rate på 6.800 Dkr før 1.juli 2020 . Det resterende beløb betales i 2 rater á 6.500 Dkr. Ved senere betaling af 1.rate er prisen 20.300 Dkr – det ekstra beløb lægges på 1. rate.
Svenske og norske deltagere kan betale i svensk valuta. Pris udregnes senere baseret på valutakursen.
I tillæg kommer udgifter til ophold på Löftadalens Folkhögskola på 2.kursus - 1050 SEK per døgn - ialt 6300 SEK.

Kursnummer: 150720
Kursusledere: Merete Holm Brantbjerg og Kolbjørn Vårdal.

Klik her for at se indhold i Efteruddannelse i Relationel Traumeterapi 3.

For information og tilmelding:
Tilmelding sker på email til moaiku@brantbjerg.dk