Efteruddannelse i Relationel Traumeterapi 3
Tilknytning og traumer

- en psykomotorisk og systemisk orienteret arbejdsform

Det overordnede tema på denne efteruddannelse er sammenvævningen mellem traume- og tilknytningsmønstre - og integration af læringen på både Traumeterapi 1 og 2, så man kan anvende metoden med større tryghed i sin professionelle rolle. Hvordan mestrer man at indgå i en tilknytningsrelation med klienter eller elever, som involverer kontakt til dissociative mønstre?

Opsummering af efteruddannelsesforløbet:

På Traume 1 er fokus at
-       opbygge færdigheder i arousalregulering – individuelt og i en gruppe.
-       Forstå, normalisere, acceptere, værdsætte traumereaktioner - tåle at mærke dem, kunne dosere hvordan man nærmer sig hyper- og hypo-arousaltilstande.
-       Eje polariteten mellem hypo- og hyper-prægede tilstande i muskelsystemet og i nervesystemet - både i en selv og i gruppen.
-       Åbne nysgerrighed og evne til at udforske mønstre og tilstande relateret til traumer.
-       Tryghedsoptimering - bane vej fra traumetilstande til sikkerhed her og nu. Udvide tilknytningsmønstre, så der bliver bedre plads til tryghedsoptimering i en selv og i kontakt.
-       Åbne relation mellem personligheden og traumetilstande, så personligheden bliver mere rummelig.

På Traume 2 er fokus at
-       anvende færdighederne fra Traume 1 til at kunne bevidstgøre, eje og forhandle dominans og underkastelsesaspektet af menneskets væren i verden og specielt af vores mønstre omkring autoritet.
-       etablere et gruppefelt, som i fællesskab kan regulere tilstande præget af dominans/underkastelse – både 1., 2. og 3.grads stress tilstande.
-       udvikle evnen til at træffe etisk baserede valg i forhold til sin medlemsrolle i verden – baseret på accept og ejerskab af egne dominans/underkastelses-mønstre.

På Traume 3 bliver fokus at
-       anvende den kapacitet, der er udviklet på de 2 foregående træninger til at kunne arbejde mere bevidst med tilknytnings aspektet af tramemønstre.
-       Bevidstgøre, eje og forhandle egne tilknytningsmønstre i hjælpesøgende og hjælpegivende roller – og derigennem udvikle den professionelle hjælperrolle, så man kan arbejde indenfor rammen af ”Relationel psykoterapi”.
-       Bevidstgøre dominans-underkastelses-aspekterne af hjælpesøgende og hjælpegivende roller – herunder også ”gå med” aspektet af mønstrene og hvordan de kan spille sig ud mellem terapeut og klient.
-       Træne gensidig arousal- og emotionsregulering i dyader og i gruppen. Dynamikker omkring skam vil få specielt fokus.
-       Træne den traumebearbejdningsmetodik, der blev præsenteret på Traume 1 igen    (Tryghedsoptimering, Bevægelse fra traumetilstand til sikkerhed her og nu, Rute/Orientering, Ankomst o.a.) - med fokus på at integrere dem i en professionel rolle, der bygger på gensidig arousalregulering.
-       Systemisk indfaldsvinkel til gruppens proces kombineret med den individuelle færdighedstræning i ROF vil støtte udvikling af gruppen som et ”Holding environment”, som har mulighed for at udvikle selvregulerende kapacitet.
-       Bevidstgørelse af de brud, der sker i tilknytningsrelationer og fokus på hvad, der forhindrer og hvad der støtter genetablering eller nyetablering af kontakt. (Reparation af brud).

Vi arbejder udfra følgende hypotese, baseret på erfaringsindsamling:
Alle uforløste traumereaktioner har låste tilknytningsaspekter i sig – uanset om den situation, der udløser reaktionerne i sig selv er tilknytningsrelateret. Hvis gensidig arousalregulering sammen med en hjælpegivende person eller flere personer er tilgængelig efter en situation, der udløser overlevelsesreaktioner, så reguleres tilstandene og integration i personligheden kan starte. Når dette ikke er sket, når vi fortsat har ikke-regulerede og ikke-integrerede traumereaktioner i vores psyke, peger det på, at noget har manglet i muligheden for gensidig arousalregulering og fuldførelse af det naturlige forløb i overlevelsesreaktionerne.

Vores evne til at deltage i gensidig arousalregulering påvirkes af vores tilknytningsmønstre. Et trygt tilknytningsmønster danner den enkleste base for at udvide sig til at rumme både 2. og 3. grads stress tilstande. Det kræver fortsat træning, men der er en basal tryghed at læne sig ind i, mens personligheden udvider sin kapacitet.  De 2 utrygge tilknytningsmønstre udløser enten vanemæssig tilbagetrækning eller overinvestering i et kontaktfelt – og begge reaktionsmåder reducerer vores tilgang til at deltage i gensidig regulering – både i hjælpesøgende og hjælpegivende roller. Disorganiseret tilknytningsmønster indfører en dyb ambivalens i et kontaktfelt, som er krævende og nogen gange utilgængelig for forhandling, mens man interagerer i hjæpesøgende/-givende roller.

Hjælpegiverens egne ikke-integrerede traumetilstande bliver uundgåeligt berørt og sat i svingning i mødet med klienters, kollegers, lederes, gruppemedlemmers traumetilstande.    I Relationel Psykoterapi beskrives det som at ”terapeuten er med i båden” – en psykoterapeutisk proces involverer både terapeutens og klientens mønstre. Kunsten er at kunne observere hvad der sker, mens det sker – at have tilstrækkelig med færdigheder og et klart nok observerende selv, så det der spiller sig ud kan føre til læring i stedet for til gentagelse af oprindelige negative erfaringer. Det er denne kapacitet efteruddannelsen sigter mod at udvide.

Vores erfaring er, at bevidstgørelse af dominans-underkastelses aspektet af tilknytningsmønstre åbner op til de kraftfulde bagved liggende tilstande, som man i første omgang har ”løst” ved at skabe de låste mønstre – kaosprægede tilstande af panik, raseri, sorg, skrig, skam – og mere fokuserede tilstande og impulser som flugt, kamp, beskyttelse, tilknytningsgråd osv. Disse tilstande og impulser har ofte været holdt i dissociation og der er brug for præcis dosering i arbejdet med at række ind til tilstandene. ROF og Funktionel subgrouping vil blive anvendt som metoder, der muliggør gensidig regulering af både de kaosprægede og de fokuserede tilstande. Træning af hvilen i den non-verbale vidneposition vil ligeledes udgøre en del af opbygningen af et ”holding environment”, som har kapacitet til at lade tilstandene komme i bevægelse.
Teori om organiserede og disorganiserede tilknytningsmønstre, dissociation, skam samt skelnen mellem 2. og 3.grads stress tilstande vil blive henholdsvis præsenteret og repeteret. Skelnen mellem traumetyper: Upersonlige traumer, Interpersonelle traumer og tilknytningstraumer vil ligeledes blive præsenteret og relateret til den konkrete metodeindlæring og personlige proces.

OBS: Deltagelse kræver forudgående deltagelse på “Skandinavisk Efteruddannelse i Relationel Traumeterapi 1 og 2”.

Praktiske oplysninger:
NB - Formatet er ændret til 3 moduler - baseret på erfaring fra tidligere efteruddannelsesforløb både i Skandinavien og i Vancouver. Det nye format prioriterer integration af de processer, der igangsættes i efteruddannelsen højere gennem et 3.modul, som ligger efter internatkurset.

Datoer: 21.-23.august 2017 eksternat i København, 6.-12.november 2017 internat i Kuggaviken og 19.-21.januar 2018.
Sted: 1. og 3. kursus Belmadani Brain and Body, Gråbrødre Torv 14B, 2.sal i baghuset, 1154 København K.
Undervisningstider:
1.og 3. kursus: Dag 1 og 2: Kl. 9–18.15. Dag 3: Kl. 9–17.30.
2.kursus: Start første dag kl. 18, slut sidste dag kl. 13 (efterfulgt af frokost/ lunsj).
Deltagerantal: Maks. 18, minimum 8 personer. Hvis deltagerantallet bliver højere end 12 ændres lokalet i København.
Pris:DKr. 17.000,-. ved tilmelding og betaling af 1.rate på Dkr. 5.800 før 1.juli 2017. Ved senere betaling er prisen Dkr. 17.500. Kursusafgiften betales i 3 rater. I tillæg kommer udgifter til ophold på 2. kursus (ca. SEK. 900,- pr. døgn ved overnatning på dobbeltrum. Enkeltrum koster ca 250 SEK mere i døgnet).
Priser i svenske og norske priser fastsættes 1.januar 2017 baseret på valutakurserne på det tidspunkt.

OBS - Ved samtidig tilmelding til Efteruddannelse i Relationel Traumeterapi 2 Autoritet og traumer i 2016 gives rabat på 1.800 kr ialt - d.v.s. 900 kr mindre for hvert af forløbene.

Kursnummer: 170217
Kursusledere: Merete Holm Brantbjerg og Kolbjørn Vårdal. Gruppestørrelsen afgør hvor meget af tiden vi er 2 lærere.

For information og tilmelding:
Tilmelding sker på email til moaiku@brantbjerg.dk
Bindende bekræftelse underskrives efter tilmelding.