Identitet, stress och trauma 

Att integrera upplevelser knutet till traumatiska och stressiga begivenheter utmanar oss på många nivåer.
Hur förstår vi det som har skett?
Hur reagerar vi normativt i förhållande till vad vi har upplevt – både det vi sett och hört om världen – och våra egna reaktioner?
Hur påverkas vår verklighets- och självuppfattning?
Hur påverkas vi av upplevelsen - ”vem jag är i världen” – och vem är jag i det samhälle jag lever i?

Fokus på kursen är att utforska kopplingen mellan identitetsutveckling och trauma- eller stress-bearbetning.
Genom intresse för identitets- och hjärnutveckling i tonåren, har jag sett en parallell mellan den turbulens vi går igenom i ungdomsåren och den vi står med efter en traumatisk eller stressande begivenhet.
Vänstra hjärnhalvan - med funktioner som språk och linjärt tänkande - är avgörande för ett stabilt identitetsskapande. Dessa funktioner träder i bakgrunden eller överväldigas i både trauma, hög stress och i starten av tonårsfasen, där kaospräglade medvetenhetsformer får större plats.
En läkningsprocess efter trauma eller hög stress involverar således ofta en identitetskris.
”Världen” är inte densamma längre. Läkning kräver en revision och utvidgning, som bygger en bro mellan de instinkt- och kaospräglade upplevelser representerat i det som har skett - och personligheten.
Hur får vi kaos och struktur att arbeta samman i ett nytt funktionellt identitetsskapande?

Kursen introducerar psykomotorisk och kognitiv färdighetsträning som metod, som kan stödja oss till at vidga vår bild av oss själva och av världen, så att traumatiska och stressfulla erfarenheter kan integreras i stället för att vi antingen skiljer os ifrån dom eller överidentifierar oss med dom.
Färdigheter som orientering i faktisk verklighet och centrering i egen kropp är centrala och kommer att tränas på kursen.
Begreppet Posttraumatisk Growth (PTG –Post traumatisk växt) kommer att beröras och relateras till färdighetsträningen.
Typiska faser i identitetsutveckling (James Marcia) presenteras och relateras till processer vi upplever hos oss själva och andra människor i kölvattnet på en traumatisk eller stressande begivenhet.

Kursledare: Merete Holm Brantbjerg, Kroppspsykoterapeut, medlem av Psykoterapeutforeningen i Danmark, ledare av Moaiku, internationell undervisare och medskapare av Bodynamic Analyse.

Praktiska upplysningar:
Tid: 25-27 oktober 2019 , kl 17.30-21 om fredagen og 9.00 - 17.00 lørdag og søndag.
Plats: Mötesrum, Luntmakargatan 52, Stockholm
Deltagarantal: max 18 personer
Pris: 3750 SEK vid betalning före 13.september 2019 . Vid senare betalning 4000 SEK
Kursnummer: 271719

Anmälan till moaiku@brantbjerg.dk