Auktoritet, dominans och underkastelse

- delar i stress- och traumeterapi

Denna kurs är en ny version av ”Auktoritet och trauma” - ett kurskoncept som utvecklades 2009. Under fortsatt arbete med auktoritets-temat har det blivit allt tydligare hur dominans- och underkastelsemönstren är sammanvävda med traumamönstren -  och de möjligheter det ger i att medvetandegöra  och förhandla med mönstren. Att medvetandegöra våra automatiska sätt att gå ”one-up/one-down” kan vara en väg att öppna till djupare lager av medvetandet, som annars skulle förbli dolda.

Dominans och underkastelse är en del av vår biologi. Att gå över eller under - ”one-up/one-down” - är en del i hur vi överlever både i relation till varandra och i den inre dynamik mellan olika delar av oss själva. Mönstren relaterar ofta till auktoritet och inflytande.  Den yttre verkligheten, andras beteende, och våra egna tolkningar av dessa kan lätt utlösa automatiska reaktioner. Vi går i kamp, blir dominanta, eller viker oss för andra, i stället för att leda eller följa baserad på en styrning inifrån oss själva. Ju mer stressade vi är, desto lättare utlöses denna dynamik. Dominans och underkastelse gör ont - inom oss och mellan oss. ”One-up/one-down”-mekanismer både inom och mellan individer kan leda till förlust av styrningen inifrån och den emotionella resonansen. Förmågorna att leda och följa, uppnå kontakt, härbärgera olikheter, lösa konflikter, läka, bearbeta, osv försämras.

Hur kan vi handskas med dessa fenomen?

Vi kan lära oss att medvetandegöra  och normalisera mönstren, förhandla med dem och därmed uppnå en större valfrihet mellan dominans/underkastelse-mönster och jämbördiga relationsmönster.

Målet med denna kurs är att stimulera den processen.

På kursen kommer vi att:

-    stimulera nyfikenhet på å ena sidan dominans/underkastelse, å andra sidan jämbördighet även i asymmetriska roller

-    träna psykomotoriska färdigheter som stöttar upplevelsen av styrning inifrån i ledande och följande roller  - ett alternativ till dominans/underkastelse

-    träna registrering av spändhet och uppgivenhet i muskulaturen och uppleva hur dominans och underkastelse upprätthålls kroppsligt av en kombination av de två muskulära försvaren

-    utforska hur dominanta respektive underkastelse positioner kan förhandlas kroppsligt

-    relatera dominans/underkastelse till stress- och traumaläkning/behandling

-    teori om 2-relations system

Undervisningsformen innehåller en blandning av kroppslig färdighetsträning, praktisk utforskning, systemorienterat delande i grupp, samt förmedling av teori.

Kursledare: Merete Holm Brantbjerg, kroppspsykoterapeut, medlem av Dansk Psykoterapeutförening och EABP, grundare av Relationel Traumaterapi, internationell undervisare.

Praktiska upplysningar:
Tid: 1-3 december 2017,  kl 17.30-21 om fredagen og 9.00 - 17.00 lördag og söndag.
Plats:  Mötesrum, Luntmakargatan 52, Stockholm       
Deltagarantal: max 18 personer
Pris: 3450 SEK vid anmälning och betalning före 20.oktober 2017 . Vid senare betalning er priset 3750 SEK      
Kursnummer: 272717

Anmälan till Moaiku Bodynamic Brantbjerg:
Merete Holm Brantbjerg, Randersgade 46, DK2100 København Ø, Danmark, eller email: moaiku@brantbjerg.dk
Anmälningsblankett kan laddas ner från denna hemsida.