4-dages kursus

i Relationel Traumeterapi ved

Merete Holm Brantbjerg

Den 18.-21.november 2021

Relationel Traumeterapi:

en kropsorienteret og system-orienteret arbejdsform/metode

Arrangeret af Dansk Psykologisk Selskab for Kropspsykoterapi

Dette kursus giver en mulighed for psykologer og psykoterapeuter for få en indføring i grundlæggende elementer i Relationel Traumeterapi.

Kriterier for deltagelse på kurset er:

 At man er i arbejde som psykolog eller psykoterapeut, og at man er parat til en læringsproces, der rører ved egne stress- og traumemønstre.

Det anbefales, at man har deltaget på et kort kursus med Merete Holm Brantbjerg som underviser inden dette 4-dages kursus. Det vil erfaringsmæssigt give større udbytte i forhold til at kunne integrere læringsprocessen.                                                                

Baggrund for metoden

Viden om psykomotorisk udvikling og musklernes funktion i udviklingen af menneskers ressourcer og forsvarsmønstre er grundliggende for metoden. Det samme gælder forståelse af hypo- og hyper-responsive forsvarsmønstre repræsenteret i muskulaturen (opgivelse og kontrol). Denne indfaldsvinkel er oprindeligt formuleret i Bodynamic Analyse - en kropsorienteret psykoterapi udviklet i Danmark fra slutningen af 1960’erne og frem.

Videreudvikling til Relationel Traumeterapi

Siden 2004 har Merete Holm Brantbjerg i samarbejde med Kolbjørn Vårdal videreudviklet arbejdet med traumeterapi – gennem inddragelse af teori om dissociation og tilknytningsmønstre, gennem formulering af arbejdsformen som en relationel psykoterapeutisk metode og gennem inddragelse af system-orienteret gruppeproces. Det system-orienterede perspektiv løfter mestringen af traumemønstre ind i en kollektiv, fælles-menneskelig ramme.                                                                

Princippet dosering står centralt i metoden  – et princip, der lægger vægt på, at alle  aspekter i traumearbejdet justeres præcist til mødet med det enkelte menneske – og til balancen mellem tilstande af opgivelse eller kontrol (hypo- eller hyperrespons i muskulaturen) og tilstande af hypo- eller hyper-arousal i nervesystemet.                                                                                                                                 

Navnet Relationel Traumeterapi placerer arbejdsformen indenfor ”Relational Psychotherapy” og ”Relational Bodypsychotherapy”.

Terapeuten kommer først….

Resiliens i mødet med andre mennesker i stress- og traumetilstande udvikles gennem træning i at mestre egne tilsvarende tilstande – i et nutidigt kontaktfelt. Metoden fokuserer på først at træne deltagerne i egen mestring i kontakt, for dernæst at kunne møde andre. At kende sine egne hyper- og hypoarousal tilstande og kunne mestre dem i kontakt åbner muligheden for at være der for andre i lignende tilstande – og dermed støtte muligheden for at heling kan ske.

Traumetilstande smitter. Høje arousaltilstande vækker tilsvarende tilstande hos andre.

Terapeutens evne til at bevare et centreret nærvær i resonans med den anden, når man konfronteres med traumereaktioner, skaber en container og en landingsplatform for alle tilstedeværende.

Fokus på dette 4-dages kursus ligger på specialerne i Relationel Traumeterapi – specialer, som kan anvendes sammen med andre former for traumeterapi og psykoterapi generelt:

-       Psykomotorisk færdighedstræning og ledmobilisering – anvendt til styrkelse af selv-regulerings-kapacitet

-       Opbygning af gensidig regulerings-kapacitet i et gruppefelt – gennem system-orienteret gruppeproces – med det formål, at tilstande, der har været holdt i dissociation kan reguleres i fællesskab.

-       Inklusion og regulering af lav-energi-tilstande i både muskelsystemet og i det autonome nervesystem. Fokus på balancen mellem arbejde med hyper- og hypo-tilstande.

-       Landkort over traumetilstande opdelt i 3 grader af stress – og opdelt i instinkter, emotioner og tankefølelser. Herunder differentiering mellem organiserede og disorganiserede overlevelsesreaktioner – og tilhørende forskel i metode. Fokus på dette 4-dages kursus er at styrke evnen til at få tilstande i cirkulation i en organiseret form - og opbygge en grænse i forhold til kollaps/disorganisering.

Overordnet introduktion til metoden:

Relationel Traumeterapi lægger vægt på 5 spor:

1) Selvregulering gennem kropsligt nærvær – støttet af psykomotorisk færdighedstræning. Psykomotoriske færdigheder som centrering, jordforbindelse, orientering, rumning osv. trænes med bevidsthed om både opgivelse og kontrol i musklerne (hypo- og hyper-respons) - med fokus på præcis individuel dosering. Færdighederne støtter en oplevelse af styring indefra – og evnen til at mærke arousal-tilstande og tillade, at en kropslig regulering af tilstandene sker.

Automatisering af kropslige færdigheder kan være med til at skabe bevægelse i låste traumemønstre og få kontakt til erindring og sansning, der har været dissocieret væk.

2) Gensidig arousal- og emotions-regulering – støttet af system-orienteret gruppeproces.

Den system-orienterede gruppeproces har fokus på at bryde isolationsmønstre, bringe tilstande ind i relations-feltet, danne subgrupper, der kan deles om oplevelsen af en bestemt tilstand, træne sig i ikke at tage nogen tilstand kun personligt, åbne til at tilstande kan rummes kollektivt.

Relationelle færdigheder trænes – limbisk resonans med en selv og med andre – at kunne skifte mellem at mærke sig selv og en anden – mestring af både resonans og afgrænsning.

3) Ligelig vægt på regulering af tilstande præget af hypo- og hyper-arousal – Opgivelse/kollaps og mobilisering til aktivitet f.eks. flugt, kamp oa. En naturlig svingning mellem de 2 poler i det autonome nervesystem er afgørende i en traumehelingsproces. Træningen har fokus på at lære begge slags tilstande at kende, udvikle kropslig resonans med dem og kunne deltage i regulering af dem. Der lægges vægt på at udvikle rummelighed i forhold til hele registeret gående fra kollaps, håbløshed, fortabthed til raseri, afsky, angst, smerte osv.

4) Bevidstgørelse, normalisering og værdsættelse af traumemønstre, overlevelsesreaktioner og arousal-tilstande som de er.

Kendskab til de fænomener, man møder når man beskæftiger sig med traumer giver mulighed for at normalisere dem og udvikle accept af, at de findes. På dette kursus formidles et overblik over forskellige grader af arousal-tilstande, forskellige typer af overlevelses-reaktioner. Fokus ligger på dels at etablere et landkort, som støtter orientering i mødet med traumetilstande – og dels at udvide personlighedens normsystem, så de traume-relaterede fænomener kan accepteres og integreres i selvbillede og virkelighedsopfattelse.

5) Etablering af en relation til traumatiske begivenheder – i stedet for at være identificeret med dem eller undgå dem.

I Relationel Traumeterapi lægges der vægt på, at vi ikke er historien – vi har oplevet historien.  Vi er ikke arousal-tilstandene – vi har oplevet dem og kan stadig opleve dem. Fokus ligger på at udvikle indre autoritet i forhold til egne og andres traumer – en oplevelse af at kunne beholde styring og bestemme doseringen, når man nærmer sig eller pludselig står midt i traumerelaterede sansninger – både som hjælpesøgende og hjælpegivende.  Indre autoritet og afgrænsning påvirker, hvordan vi relaterer til en traume-begivenhed. Vi behøver ikke blive trukket ind i historien og ind i arousal-tilstandene og dermed skulle forsvare os mod dem – vi kan træne færdigheder, som muliggør, at vi etablerer en relation til historien.  Den kan blive en del af vores livshistorie.

Arbejdsformen relateres til Relationel Psykoterapi, til begrebet Posttraumatisk Vækst – og til andre relevante aspekter af traume-teori.

Undervisningsform

Undervisningen rummer en blanding af bottom-up proces, som indebærer at forholde sig til kropssansninger, både viscerale (introception) og fra muskel- og skelet-systemet (proprioception), og top-down træning i fakta-orienteret verbalt sprog og støtte til udvikling af et meta-kognitivt ståsted at forholde sig til traumer fra.

Der indgår øvelser, praktisk træning, gruppeproces – udveksling om teori og refleksion.

                                                                

Om underviseren:

Merete Holm Brantbjerg:

Arbejder som underviser, supervisor og psykoterapeut internationalt. Leder og indehaver af Moaiku – Relationel Traumeterapi. Medlem af EABP og af Dansk Psykoterapeutforening. Merete er specialiseret i at anvende psykomotorisk færdighedstræning og system-orienteret gruppeproces som psykoterapeutiske metoder i relation til stress og traumer og i forhold til mestring af det hjælpesøgende/hjælpegivende samspil. Er trænet i SCT – Systems Centered Therapy. Hun har skrevet en række artikler om aspekter af Relationel Traumeterapi. Hun har deltaget og præsenteret på europæiske konferencer om kropspsykoterapi (EABP) og om traumeforskning (ESTSS).

Du kan se en Experiential presentation fra en konference i Cambridge i 2012 med Merete – gå til www.moaiku.dk - og klik på billedet på forsiden af hjemmesiden.

Og du kan lytte til podcasts på dansk og på engelsk om arbejdet med lav-energitilstande/hypotilstande – gå ind på Soundcloud.com og søg på Brantbjerg.

Praktiske oplysninger:

Datoer: 18.-21.november 2021

Undervisningstider: kl. 9.30 – 17.30 alle 4 dage

Sted: NOR, Hejrevej 30, 5.sal, 2200 København N

Deltagerantal: Maks. 24 deltagere.

Pris:

Early bird (kun for medlemmer af selskabet): 6.900 kr. (Inden 15.sep. 2021)

Efter early bird (for medlemmer): 7.200 kr.

Ikke-medlemmer: 7.600 kr.

Vi serverer frokost, te/kaffe og snacks alle dagene

Tilmelding: Send en mail til: krop@dp-decentral.dk

Husk at oplyse dit navn, og om du er medlem af Dansk Psykologisk Selskab for Kropspsykoterapi, eller om du ønsker at blive medlem. Hvis du er medlem af Dansk Psykologforening, så oplys medlemsnummer i DP.

Medlemskab af selskabet koster 200 kr. pr. år – her får man info om kommende kurser og workshops samt rabat på kurser & workshops i selskabet.

Overfør kursusbeløbet til konto: 0400 4012612201 – Bemærk at tilmelding først er gældende, når beløbet er betalt.

For løbende info: Bliv evt. medlem af selskabets facebook-gruppe: Dansk Psykologisk Selskab for Kropspsykoterapi – her kan du følge med i kommende kurser og workshops

Følgende artikler kan downloades fra www.moaiku.dk  - klik på Litteratur:

Merete Holm Brantbjerg: ”Widening the map of hypo-states” 2019

Merete Holm Brantbjerg: ”Polarizing or integrating differences?” 2014

Merete Holm Brantbjerg: ”Fra automatisk reaktivitet til empatisk resonans” 2014.

Merete Holm Brantbjerg: ”Differentiating low energy” 2014.

Merete Holm Brantbjerg: ”Overlevelsesreaktioner” 2014.

Merete Holm Brantbjerg: “Hyporespons – den skjulte udfordring i mestring af stress. ” 2009.

Merete Holm Brantbjerg: “Ressourceorienteret færdighedstræning som psykoterapeutisk metode. ” 2007.

Merete Holm Brantbjerg: “Relationsaspektet af Ressourceorienteret færdighedstræning.” 2008.

Merete Holm Brantbjerg & Sally Stepath: ”The body as container of Instincts, emotions and feelings”, 2007.